Public Relations

公关主任:Yichi Zhang  专题:公司谈判,赞助商招募,社交媒体维护

 

公关团队成员
Xiaoxuan Wang

 

Ningxin Shen

 

Jian Xing

 

Zijie Meng

 

Depei Song

 

Jinxin Liu

                                                                                                      Sirui He

Leave a Reply

Your email address will not be published.